Pazartesi, 27. Mayıs 2019

TALEPLERİMİZ DEVAMI

 

 

                                                                         GENEL SORUNLARIMIZ

 

- Muhtarların yeni görev tanımlarının yapılması

-442 sayılı Köy Kanunumuzun çıkarılması ve köy bütçelerinin güçlendirilmesini,

-4541 sayılı Şehir ve kasaba Mahalle Muhtarlarımızın kanununun günün koşullarına getirilmesi,

-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri kanunu 48. maddesi birinci fıkrasına atfen çıkartılan genelgenin c maddesinde bulunan ve vatandaşımızdan konuta taşındığı süreçte Nüfus müdürlüklerimizin istediği belgelerin (su faturası,elektrik faturası,doğalgaz faturası,telefon faturası veya noterden kira kontratosu) yeni bir genelge ile düzeltilerek bu uygulamanın muhtarlarımıza verilmesi.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre mahalle ve köy muhtarları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır hükmünün konulmasını,

-Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve      kesintiye tabi tutulmamasını ve haciz edilmemesini,

-Muhtarlarımıza yasal izin düzenlemesinin yapılması,

-Görevden uzaklaştırılan muhtarımızın idari dava hakkı yolunun açılmasını
,
-Muhtara karşı işlenen suçların Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza görmelerini,

-Muhtarlarımızın İl Genel ve Belediye Meclislerinde temsil edilmelerini
-Muhtarlarımızın kendileri ile ilgili ihtisas komisyon toplantılarında temsilini,

-Muhtar evlerinin Belediyeler ve köy konaklarının İl özel idaresi tarafından yapılmasını,

-Belediye kanunun 9. Maddesinin değiştirilmesi ve (imkanlar ölçüsünde)terimin kanundan çıkarılarak,yerine net terimler eklenmesi,(‘’nakti yardım’’ terimi eklemek)

-Muhtarlarımızın 2972 sayılı kanunun 31.maddesi  değiştirilmesi ve adaylık usulü getirilmesi ve aday olama kriterlerinin yeniden belirlenmesi,

-Türkiye genelinde muhtarlarımızı tek çatı altında toplayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden yasalaşacak olan Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulmasını istiyoruz. Arz ve talep etmekteyiz.
 

 


 

 

KÖY KANUNU TASARI TASLAGI HAKKINDA GÖRÜŞ

442 sayılı köy kanunu 1924 yılında çıkarılmış ve üzerinden 86 yıl geçmiştir.Türkiye’nin  genel yapısının daha çok köy nüfusuna dayalı olduğu o yıllardan günümüze büyük değişim yaşanmış ve bugün köy nüfusumuzun ancak yüzde onyedisi köylerimizde kalmıştır.Bu büyük göç dalgası içinde köy kanunumuzun  birçok maddesi işlevliğini  yitirmiş ve değişmesi şart hale gelmiştir

İçişleri Bakanlığımızın hazırladığı bu köy kanunu tasarı taslağında gerçekte içinde yaşayarak gördüğümüz ve tecrübelerimizden edindiğimiz bazı maddeler üzeride değişikliklerin yapılmasını arzu etmekteyiz.Türkiye’nin değişik bölgelerinden muhtarlarımızın görüş ve önerilerini sizlere duyurmaya çalışacağız. Genel görünüm itibariyle iyi hazırlanmış bir taslak olmakla beraber köy kanunu tasarı taslağının,  bazı maddelerinde eksiklik ve noksanlık olduğu,bu eksiklik ve noksanlıkların giderilmesi için görüş ve önerilerimizin dikkate alınmasını rica ederiz.HÜSEYİN AKDENİZORDU MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI1-Madde:  4-Köylerin kademelendirilmesi; (a),(b) ve (c)bentleri2-Madde:5-kuruluş:(9.)bent3-Madde: 9-köy adının değiştirilmesi:(1).bent4-Madde:11-köyün görev ve yetkileri:(1.)bent5-Madde:14-köy meclisinin görev ve yetkileri:(h) ve (3.) bent6-Madde:15-köy meclisinin toplantısı:(10.) bent 7-Madde:21-52 Muhtar-Değiştirilen eklenen hükümler:2972(madde 31)-4541(madde11)8-Madde 25:Muhtarın izin hakkı:4857(madde 53),( 3.) bent9-Madde 26:köy muhtar ödeneği:(1,a,b veya 1. bent),4,5 ve 6 bent10-Madde32:köybekçisi;(1.) bent11-Madde 33:köyün gelirleri:(1),(2) ve(3) bent12-Madde 35:köyün bütçesi:(1.),(2.) ve (5.) bent13-Madde 45:Türkiye köyler birliği;(1.),(2.),(3.a,b,f),(3.a),(4.d),(6.),(7.),(8.),(9.),(11.),(12.) ve (13.) bentleri14-Madde 52:Değiştirilen eklenen hükümler:(4.) bent ve mahalli idare birlikleri kanunu 20. maddesi

Taslak Maddesi:1-Köylerin kademelendirilmesiMADDE 4- (1) Köyler nüfuslarına göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır:a) Nüfusu 1501’den yukarı köyler birinci grup, b) Nüfusu 251’den 1500’e kadar olan köyler ikinci grup,c) Nüfusu 250’ye kadar olan köyler üçüncü grup köyleri oluşturur.

Görüş ve Değerlendirme:Türkiye’de toplam 34.146 köy bulunmaktadır.Nüfus oranları dikkate alındığında,1501’denyukarı,%4.5,1001-1500arası%5.5,251-1000arası %42 ve250’den az nüfuslu %48 köy bulunmaktadır.Köyleri nüfusları itibariyle 3 gruba ayırmak doğru bir yaklaşımdır.Ancak 1501’den yukarı köylere bakıldığında birinci grup köylerin  nüfusları itibariyle sayıları 1550 köy civarında olduğu görülmektedir.O nedenledir ki,birinci grup köyler nüfusu 1001’den yukarı olarak değerlendirilmelidir. Bu da toplam köy sayımızın %10’nuna tekamül eder.Yani,3500 civarında köy birinci grup köy statüsünde sayılmış  olur..Görüldüğü gibi, köylerimizin nüfus oranlarındaki bu düşüş köy nüfus oranlarını daha aşağı düşürmemizi gerektirecektir.Birinci grup köylerin 1001’den başlaması ikinci ve üçüncü grup köylerin nüfuslarını yukarı çıkarmak için bir gösterge olarak hedef belirleyecektir.Burada önemli olan köylerde yaşamayı yeniden cazip hala getirmek ve üretime yeni işlevlikler kazandırmak olmalıdır.

Teklif1-Köylerin kademelendirilmesiMADDE 4--(1) Köyler nüfus oranlarına göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır:a)Nüfusu 1001’den yukarı köyler birinci grup,b)Nüfusu 251’den 1000’e kadar olan köyler ikinci grup

c)Nüfusu 250’ye kadar olan köyler üçüncü grup köyleri oluşturur

Taslak Maddesi:2-Kuruluş MADDE 5

Görüş ve Değerlendirme100 ve altında olan yerleşim yerlerinin tüzel kişiliğin kaldırılarak en yakın yerleşim yerine bağlanmasının makul olacağı ve hazineye getireceği yükün azalacağı ve dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan köy sayısının AB normlarına uygun hele getirilmesi sağlanmalıdır

TEKLİFKuruluş MADDE 52-Köylerin birleştirilmesi9)Nüfusu 100’ün altındaki köyler referandum yoluyle valilik tektifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile    birleştirilir.

Taslak Maddesi:3-Köy adının değiştirilmesiMADDE 9- (1) Bir köyün adı, köy meclisinin talebi ve valinin uygun görüşle teklifi üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir.

Görüş ve DeğerlendirmeBir Köyün adının değiştirilmesinde köy meclisi keyfi uygulama yaparak köy halkının çoğunluğunun istemediği isim değişikliği talebinde bulunabilir.Bu durum köy içerisinde yaşayan halkın tepkisine yol alabilir.O nedenle köy ismi değiştirilirken o köyde yaşayan kayıtlı seçmenlerin yarıdan bir fazlasının kararıyla yapılacak isim değişikliğinin daha doğru ve  demokratik  bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. yerleşim yeri adı değiştiği takdirde köy girişlerindeki Tabelalara eski ve yeni isim yazılmalıdır.Çıkarılacak yönetmelik maddeleri içinde değerlendirilebil

TEKLİF3-Köy adının değiştirilmesiMADDE 9- (1) Bir köyün adı,kayıtlı seçmenlerin en az yarıdan bir fazlasının halk oylaması, köy meclisinin talebi ve valinin uygun görüşle teklifi üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir.

Taslak Maddesi:4-Köyün görev ve yetkileriMADDE 11- (1) Köyün görev ve yetkileri

MADDE 11- (1) Köyün görevleri şunlardır

Görüş ve Değerlendirme:

Özellikle bir birlerine grup yol ağı ile bağlı köylerin koordinasyonunun sağlanması amacıyla köyler arası işbirliği düzenlemesi getirilmelidir.Örneğin birinci grup bir köy kendi yolunu imkanları içinde yapması ancak bitişiğinde ikinci veya üçüncü grup köyün yolunu imkanı olmadığı için yapamaması durumunda köyler hizmet götürme birlikleri arasında bu koordinasyonun nasıl sağlanacağı belirtilmedir.Toplu konut kredilendirme ve uygulama yönetmeliğinin 2. maddesinin f bendinde;Belirtilen Belediye: Kendi mülkiyetindeki arsalar üzerinde konut talebini ve inşaatını örgütleyen belediyelerdir ibaresinin Köyler kendi tüzel kişiliği altında bulanan araziler üzerinde konut talebini ve samanlık, ahır İnşaatını Meclis kararları ile il özel idaresi tarafından örgütleyen köylerdir konulmasının Yine aynı yönetmenliğin 8. Maddesinde teklifimize uygun değişiklik yapılarak köylerimizin modern konut ve diğer eklentilere sahip olması sağlanmalıdır. Toplu köylerin oluşturulması açılmasından Toplu Konut kanununa ve Yönetmenliğine fıkra eklenmesi toplu köyleşme olanaklarının tanınması açısından önemlidir

TEKLİF4-Köyün görev ve yetkileriMADDE 11- (1) Köyün görevleri şunlardır:t)Birbirlerine yakın grup yol ağı ile bağlı köyler ile işbirliği koordinasyon kurulu oluşturulmasıu)Köyler valilik izniyle gelir getirici ekonomik faaliyetlerde bulunmasıü)Toplu konut yapımına teşvikin sağlanması

v)Köyler arasında işbirliği ve ortak projeler geliştirebilir.

 

 Taslak Maddesi:5-Köy meclisinin görev ve yetkileriMADDE 14-(1) Köy meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

Görüş ve Değerlendirme

Köy adına yapılacak işleri engelleyen,yol kenarlarındaki hendek veya kanallara çöp atarak yolun bozulmasına sebebiyet veren kişilere,elektrik tellerine gelen ağaç dallarını yapılan uyarılara rağmen kesmeyen kişilere vb gibi durumlarda kabahatler kanununa göre meclis kararıyla ceza verilmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesi köydeki medeni koşulların yaşama geçirilmesi için gereklidir.Kesilen cezanın, kabahatler kanununda değişiklik yapılarak köy gelirlerine konulmalıdır. 3. bendinde belirtilen Köyü ilgilendiren önemli işlerin  tüm köylülerin görüşleri yapılacak bir anket formu ile düşünce ve tespitleri alınabilir.

 

 TEKLİF5-Köy meclisinin görev ve yetkileriMADDE 14-(1) Köy meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;h)Köyde kamu mallarına zarar veren kişileri tespit etmek  kanunun gerektirdiği uyarı ve cezaları karara bağlamak. 3) Köyü ilgilendiren önemli işlerin karara bağlanması için tüm seçmenlerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek için anket düzenlenir Anket sonuçları uygulanır

 

Taslak Maddesi:6- Köy meclisinin toplantısıMADDE 15--(10).bendi:  Meclis kararları, muhtar ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır ve uygun araçlarla köyde ilan edilir.

Görüş ve DeğerlendirmeTeknolojinin imkan ve olanaklarından Teknolojinin imkan ve olanaklarından

yararlanma imkanlarının gelişmiş olması sebebiyle, köy meclis kararlarının elektronik(internet) ortamda duyurulmaları şeffaf yönetim anlayışına dayalı sistemi daha da geliştirecektir.Bu sebeple 15. maddenin 10.bendine  şu bölümü eklenebilir.

 

 TEKLİF6- Köy Meclisinin  toplantısıMADDE15-(10).bendi:Meclis kararları, muhtar ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır ve uygun araçlarla köyde ilan edilir. Meclis kararları elektronik ortada da durulur.

 

 

Taslak Maddesi:
7- Değiştirilen eklenen hükümlerMADDE 52-MuhtarMADDE 21- (1) Muhtar, ilgili Kanunda gösterilen esaslara göre seçilir

Görüş ve DeğerlendirmeTasarının 52. maddesiyle bağlantılı olarak 2972 sayılı kanunun 31. maddesinde de değişiklik yapılması gerekmektedir.Zira tasarının 21. maddesinin birinci fıkrasında ‘’Muhtar, ilgili Kanunda gösterilen  esaslara göre seçilir.’’ifadesi bu esasların belirlenmesi açısından önemli olarak değerlendirilmektedir.

Adaylık usulü ve seçilme yeterliliği, bu görevi yürüten muhtarlarımızın günümüz  teknolojisine (5490 sayılı muhtarlıklar kimlik paylaşım sistemine bağlanarak yerleşim yeri belgesi vermektedir.)uygun becerilere sahip olmadıklarını, anılan vasıflarda okuryazar şartının olması sivil toplum örgütleri tarafından verilen ve verilecek eğitimlere rağmen başarılı olamadıkları gözlenmiştir. Muhtar ve İhtiyar heyeti Seçileri adaylık usulü ile yapılmadığından Ülkemizde yapılan her seçimde olduğu gibi 2009 yılı

seçimlerinde de Kavgalar, neticesinde çok sayıda Muhtar ve ihtiyar Heyeti adaylarının öldürüldüğünü bilmekteyiz, Bu olaylara sebep adaylık usulünün olmamasından kaynaklanmakta sandık başlarında dışarı da basılan adaylık pusulalarının dağıtılması, sandık başından kaldırılması ile oluşan kavgalara neden olduğundan 2972 sayılı kanunun 31. maddelerinin teklifimiz şeklinde düzenlenmesi ile çıkan bu tür rahatsızlıklar ortadan kaldırılmış olacaktır 2972 sayılı Köy ve Mahalle Muhtarları Köy ihtiyar heyeti Seçimleri 31. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir,Köy ve mahalle muhtarlığı Meclis üyeliğinde seçiminde adaylık usulü vardır bunlar için okur yazar olma şartı aranmaz ifadesinin en az ilköğretim mezunu olması muhtar ve Meclis üyelerinin seçimi seçim kurulu adaylık usulüne uygun alınan müracaat sonuçlarına göre ilgili seçim kurulu tarafından basılan birleşik oy pusulalarına basılarak  oylama günü sandık başına konulmalıdır.Bunların basılmasından belirlenen maliyet adaylardan alınmalı veya adaylık başvurusunda harç olarak alınmalıdır.Böylece muhtarlarımızın kapasiteleri yükseltilebilir.