Perşembe, 19. Eylül 2019

YEREL SEÇİMLER İÇİN SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

Ordu Muhtarlar Derneği ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz Seçmen listelerinin askıya çıkması ile ilgili bir açıklama yaparak ‘’Seçmen askı listelerinde ismi bulunmayan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları ilçe Nüfus müdürlüklerine kayıtlarını yaptırdıktan sonra bağlı bulundukları ilçe seçim  kurullarına kayıt olduklarına dair evrakları teslim etmeleri gerekmektedir’’dedi.

Seçmen listelerinin 10 Ocak 2014 tarihinde saat:08.00’de askıya çıkarılacağını belirten Ordu Muhtarlar Derneği ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, konu ile ilgili şunları ifade etti: Seçmen listeleri 10 Ocak 2014 tarihinde saat:08:00’ de Muhtarlıklarda askıya çıkarılıp, 23 Ocak 2014 tarihinde saat 17:00’de askıdan indirilecektir. Adı geçen tarihler arasında seçmen listelerinde ismi bulunmayan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları ilçe Nüfus Müdürlüklerine giderek yerleşim yeri adresinde oturduklarını ibraz edecek Su faturası, Elektrik faturası, Telefon faturası, Doğalgaz faturası veya kira kontraltosu gibi belgelerle kayıtlarını yaptırıp alacakları belgeleri ilçe seçim kurullarına götürerek seçim kütüğüne işlenmiş olacaklardır. Muhtarlıklarda bulunan askı listelerinde bulunmayan vatandaşlarımız bu işlemi yapmadıkları takdirde yapılacak olan 30 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanamayacaklardır’’dedi.

Akdeniz, aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine Yazılacaklar

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye’de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne

dönüştürülmesinden ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b)  30/03/1996 tarihinde ve daha önce doğanlar (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi) Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne,

g) Askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koşullu salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

ı ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

i) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

j)  Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan, Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına,başvurabilir.

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesinde İsmi Bulunmayanların Yazımı İle Kayıtlarda Değişiklik/Düzeltme Yapılması Veya Yerleşim Yerini Değiştirenlerin Yazımı

a)  Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde  kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

b) Askı süresi (10 Ocak-23 Ocak) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine  bizzat  başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin asıl adres olarak tescilinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diğer adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanıldığı 3 Ocak 2014 tarihi ile listelerin askıdan indirileceği 23 Ocak 2014 tarihleri arasında yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından seçmen kaydı güncelleme/silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiğinde bu Genelge'nin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir  şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere ve askı süresi içinde  bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 23 Ocak 2014  Perşembe günü saat 17.00’den sonra yapılacak başvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.